بتامتازون (چشمی) - Betamethasone

نام دارو
بتامتازون (چشمی)
نام انگلیسی دارو
Betamethasone
گروه دارویی
کورتیکواستروئیدها