باکلوفن - Baclofen

نام دارو
باکلوفن
نام انگلیسی دارو
Baclofen
گروه دارویی
داروهای شل کننده عضلات