باکلوفن - Baclofen

نام دارو
باکلوفن
نام انگلیسی دارو
Baclofen
گروه دارویی
داروهای شل کننده عضلات
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)