استامینوفن - Acetaminophen

نام دارو
استامینوفن
نام انگلیسی دارو
Acetaminophen
گروه دارویی
داروهای مسکن ، ضد التهاب و ضد تب ها
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)