370 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ثبت شده
مرتب سازی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اراك
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
خرم آباد
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
بوشهر
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
زنجان
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
سمنان
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
بوشهر
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
ياسوج
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اروميه
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
زنجان
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
بجنورد
ایران هرنی
دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)