2789 متخصص داخلی ثبت شده
مرتب سازی
فوق تخصص گوارش و کبد
تهران
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
تهران
فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی)
قم
فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)
تهران
فوق تخصص قلب و عروق
مشهد
فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)
قم
فوق تخصص گوارش و کبد
قم
فوق تخصص گوارش و کبد
تهران
فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان (هماتولوژی)
ساري
فوق تخصص ریه
تهران
دکتر یزدان شناس