شانه: 1 مطلب
مرتب سازی
28 دی 1398
شانه از چندین مفصل تشکیل شده است که به تاندونها و عضلات مختلف متصل هستند. پیچیدگی ساختار شانه باعث م...