تومور: 1 مطلب
مرتب سازی
28 دی 1398
تومور مغزی به تجمع سلولهای ناهنجار در مغز گفته میشود. جمجمه که مغز را احاطه میکند جنسی سخت و مقاوم د...
ایران هرنی