انگشت: 3 مطلب
مرتب سازی
27 خرداد 1399
به استخوان های انگشت فالانکس (phalanges) گفته میشود. همه انگشتهای دست سه فالانکس دارند به جز شست که...
30 اردیبهشت 1399
به وضعیتی که در آن انگشتان دست در حالت خمیده سفت یا قفل میشوند، انگشت ماشه ای (trigger finger) گفته...
28 دی 1398
به صدا درآوردن مفاصل ،به نوعی بازی کردن با مفاصل است که باعث تولید صدای شکستگی و ترک خوردگی می شود ....
ایران هرنی