دکتر خسرو قاسمی کیان Dr Khosrow Ghasemi Kian :نام و نام خانوادگی
داخلی > متخصص داخلی :دسته
تهران / تهران :استان / شهرستان
مطب :
خیابان شریعتی، قلهک، پایین تر از بیمارستان ایرانمهر، خ پورمشکانی، ساختمان سینا، ط همکف، جنب داروخانه رازک :آدرس مطب
22891350 :تلفن مطب