بیمارستان بوعلی قزوین Bouali Hospital-Ghazvin
قزوین / قزوین :استان / شهرستان
0281-3332930-2 :تلفن
خیابان بوعلی سینا
:آدرس
توضیحات :
بیمارستان بوعلی قزوین وابسته به دانشگاه علوم پزشکی می باشد.