بیمارستان امیرالمومنین رشت Amiralmomenin Hospital-Rasht
گیلان / رشت :استان / شهرستان
0131-2238306-8 :تلفن
خ 17 شهریور بالاتر از دادگستری- پشت بانک ملی
:آدرس
چشم پزشکی :فعالیت های تخصصی مرکز
توضیحات :
بیمارستان امیرالمومنین رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوده و در حال حاضر 105 تخت خوابه می باشد.