دانشگاه علوم پزشکی کردستان
کردستان / سنندج :استان / شهرستان
0871-6131246 :تلفن
کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، پردیس دانشگاه علوم پزشکی :آدرس
http://www.muk.ac.ir/Muk.aspx :وب سایت
توضیحات :
دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1365 بعنوان مجموعه آموزشي پژوهشي سازمان منطقه‏اي بهداشت و درمان استان كردستان تاسیس شد. برنـــامه های آموزشی این دانشـــگاه ازابتـــداتحت عنـــوان آموزشـــکده پزشکی وپیراپزشکی ازآبان وبهمن ماه سال1365 باپذیرش 76نفردانشجــودررشته کاردانی (44نفرعلوم زمایشــگاهی و32نفرپرستاری ) شروع ومتعــاقب آن درمهرماه وبهمن ماه سال1366 تعـــداد66نفردانشجـــوشامل (28نفرکـــاردان علوم آزمــایشگاهی و38نفرکارشنــاس پرستــاری ) پذیرفتـه شدندواین روندبـاپذیرش دانشجودررشته کـــاردانی مامائی علاوه بر رشتــه های یــادشده ادامــه یافت. درســـال تحصیلی 1370-1371 – آموزش رشته پزشکی ورشته هـــای پیراپزشکی درمقطع کاردانی شامل ( بهداشت خانواده-مبــارزه بابیماریها-بهــداشت محیط) نیزاضافـه گردیدکه دانشجویان رشته پزشکی سهمیه این استان دردانشگاههای علوم پزشکی ( اصفهان، ایران وزنجان) ودانشکده علوم پزشکی قزوین به تحصیل مشغول بودندکه درسال1368 باهمت مسئولین وزارت متبوع وباتاسیس وایجاددانشکده علوم پزشکی دراستان موافقت گردیدومتعاقب آن درمردادماه سال1371 به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ارتقاء یافت.

درباره ایران درمان

سایت ایران درمان با حدود 10 هزار بازدید روزانه در روزهای کاری، در نوع خود پربازدیدترین سایت مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی است. این سایت به طور رسمی کار خود را از سال 1387 آغاز نموده است.

مزایای عضویت

ایجاد صفحه اختصاصی برای پزشک و مراکز

عضویت آسان و کم هزینه

درج اطلاعات شخصی و کاری پزشک

قابلیت جستجوی پیشرفته

بازدید روزانه بالا و هدفمند پزشکی

استفاده از مطالب وبسایت

هرگونه استفاده از مطالب وبسایت تنها با ذکر نام و منبع وبسایت به صورت زیر مجاز است
www.irandarman.com