دکتر قربانعلی نژاددهقان Dr Ghorbanali Nejad Dehghan :نام و نام خانوادگی
داخلی > فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری :دسته
تهران / تهران :استان / شهرستان
مطب :
اتوبان جلال ال احمد ، بین پل گیشا و آزمایش، ساختمان دنیای البرز :آدرس مطب
88262750 :تلفن مطب