دکتر سیما فردوسی Dr Sima Ferdowsi :نام و نام خانوادگی
روانشناسی و روانکاوی > روانشناس :دسته
دكتري روانشناسي (تجربي) از انگلستان
استادیار گروه روانشناسي, دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
:توضیحات
تهران / تهران :استان / شهرستان
مطب :
تهران، خیابان شریعتی، ایستگاه مینا، خیابان پور مشکانی، ساختمان پزشکان بزرگمهر، پلاک 4 :آدرس مطب
22601599 :تلفن مطب