دکتر سید مسعود کیمیاگر Dr Seyyed Masoud Kimiagar :نام و نام خانوادگی
تغذیه > تغذیه :دسته
تهران / تهران :استان / شهرستان
مطب :
تهران، خيابان وليعصر- اول توانير (عباسپور) ساختمان شماره 4 پزشكان- طبقه سوم- واحد 14 :آدرس مطب
88775727 :تلفن مطب
پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یکشنبه شنبه :روز
8-11 14-18 8-11 14-18 14-18 14-18 :ساعت
:روزها و ساعات پذیرش