بیمارستان پارس Pars Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
۹ - ۸۸۹۶۰۰۵۱ :تلفن
تهران ، بلوار کشاورز ، بین خیابان عبدالله زاده و خیابان شوریده، بیمارستان پارس
:آدرس
http://www.parsgeneralhospital.com :وب سایت
Info@parsgeneralhospital.com :ایمیل
توضیحات :

بيمارستان پارس در منطقه 7 شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1334 با ظرفيت 150 تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر 126 تخت داير دارد. تخصصهاي موجود در بيمارستان پارس عبارتند از : کودکان ٬ هماتولوژی ٬ عفونی ٬ نوزادان ٬ کلیه ٬ داخلی ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ NICU

بیمه آسیا   بیمه ایران   بیمه توسعه   بیمه دی   بیمه رازی   بیمه معلم   بیمه نوین   بیمه پارسیان   بیمه کارآفرین    :بیمه های طرف قرارداد