بیمارستان فارابی Farabi Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
55400003-14 :تلفن
تهران - خیابان کارگر جنوبی - میدان قزوین - بیمارستان فارابی
:آدرس
http://www.farabihospital.com :وب سایت
Info@farabihospital.com :ایمیل
چشم پزشکی :فعالیت های تخصصی مرکز
توضیحات :

بيمارستان فارابی در منطقه ۱۱ شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1319 با ظرفيت 451 تخت ثابت، تأسيس، و در حال حاضر 199 تخت داير دارد. فعالیت تخصصی بیمارستان فارابی، چشم پزشکی می باشد.

بیمه تامین اجتماعی   بیمه خدمات درمانی    :بیمه های طرف قرارداد