بیمارستان نیکان Nikan Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
٢٢۹۴۸٦٣۵، ٢٢٩٣٠١٦٢ ، ٢٢۹۴۸۵٤١ :تلفن
تهران، میدان اقدسیه، ابتدای اتوبان ارتش، خیابان اراج، بیمارستان نیکان
:آدرس
http://www.nikanhospital.com :وب سایت
توضیحات :
بیمارستان نیکان وابسته به بخش خصوصی می باشد