بیمارستان فرهنگیان(شهید باهنر) Farhangian Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
22831840-4 ، 22287385 ، 22290451-2 :تلفن
تهران، منطقه ۱، خیابان باهنر (نیاوران)، خیابان منظریه یک، بیمارستان فرهنگیان
:آدرس
توضیحات :
بيمارستان فرهنگیان (شهید باهنر) در منطقه 1 شهر تهران واقع شده و بيمارستاني دولتی – درمانی است كه در سال 1377با ظرفيت 64 تخت ثابت, تأسيس گردید و در حال حاضر 56 تخت داير دارد.تخصصهاي موجود در اين بيمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان
 
بیمه ایران   بیمه توسعه   بیمه دی   بیمه معلم   بیمه نوین   بیمه کارآفرین    :بیمه های طرف قرارداد