بیمارستان رضایی (روانپزشکی) Rezai Hospital- psychiatry
تهران / تهران :استان / شهرستان
22280380-22284850 :تلفن
خیابان باهنر (نیاوران)- خیابان منظریه ۲- کوچه ابراهیمی
:آدرس
روانپزشکی :فعالیت های تخصصی مرکز
توضیحات :