بیمارستان شهید مصطفی خمینی Shahid Mostafa Khomeini Hospital
تهران / تهران :استان / شهرستان
88966131-9 :تلفن
ميدان فلسطين، خیابان ايتاليا، بیمارستان شهید مصطفی خمینی
:آدرس
http://www.mostafahos.org :وب سایت
info@mostafahospital.ir :ایمیل
توضیحات :
بیمارستان شهید مصطفی خمینی وابسته به دانشگاه شاهد می باشد
بیمه آسیا   بیمه البرز   بیمه ایران   بیمه دانا   بیمه دی   بیمه رازی   بیمه سامان   بیمه معلم   بیمه ملت   بیمه نوین   بیمه پارسیان   بیمه سینا    :بیمه های طرف قرارداد