بیمارستان حضرت ولیعصر قم Hazrat Valiasr Hospital-Qom
قم / قم :استان / شهرستان
0251-2884310-16 :تلفن
قم، بلوار امین،بلوار جمهوری، بیمارستان حضرت ولیعصر
:آدرس
توضیحات :
بیمارستان حضرت ولیعصر قم وابسته به انجمن خیریه می باشد.