بیمارستان دنا شیراز Dena Hospital-Shiraz
فارس / شیراز :استان / شهرستان
0711-6490411-19 :تلفن
شیراز-بلوار مطهری-چهار راه ستارخان-کوی دنا- بیمارستان دنا
:آدرس
http://www.denahospital.com :وب سایت
توضیحات :
بیمارستان دنا شیراز وابسته به بخش خصوصی می باشد