بیمارستان مهرگان قزوین Mehregan Hospital-Ghazvin
قزوین / قزوین :استان / شهرستان
0281-3365161-70 :تلفن
خیابان فردوس، جنب مرکز دیالیز بوعلی سینا، بیمارستان مهرگان
:آدرس
توضیحات :
بیمارستان مهرگان قزوین توسط بخش خصوصی اداره می گردد.