بیمه کمک رسان ایران (SOS)
88648400 :تلفن
تهران، خيابان گاندي، کوچه پانزدهم، شماره 5 – کد پستي 15178 – صندوق پستي 5678-19395
:آدرس
http://www.iranassistance.com :وب سایت
:توضیحات این شرکت بیمه
فعاليت کمک رسان از سال 1371 آغاز شده است و از آن زمان به ارائه خدمات به متقاضيان و اعضاء پرداخته اند.